Képzési módszereink

Mivel nem létezik egyetlen univerzális nyelvtanítási módszer, ezért célunk egy ún. eklektikus koncepció alkalmazása, mely minden módszer legjavát egyesíti. Legfőbb feladatunk a célnyelvi kommunikáció kialakítása, melynek központi csatornája a beszéd. Lényegesnek véljük növelni hallgatóink önbizalmát és motivációját, ugyanakkor a kommunikatív nyelvoktatási módszer keretein belül maximális kreativitást biztosítani az oktatóknak.

Természetes nyelvezet

Tananyagunk felépítése tematikus, és a külöböző élethelyzetekben előforduló szituációkon alapul. Ugyanakkor mind a nyelvtani, a lexikai, mind pedig a szituatív tananyagok összeállítása a mindennapi kommunikáció jegyeit hordozza.

Stresszmentes légkör

Kifejezni magunkat egy idegen nyelven nem mindig egyszerű, sőt gyakran zavarba is hozhatja a nyelvtanulót. A humor, a jókedv és a nevetés oldja a feszültséget ugyanakkor kellemes hangulatot teremt a tanórán, így a résztvevők kényelmesebben élhetik át az adott beszédhelyzeteket.

Rugalmasság

Tanfolyamaink gerincét a kurzuskönyv határozza meg. Oktatóink azonban szabad kezet kapnak a kiegészítő anyagok felhasználása terén. Az oktatók fénymásolását nem korlátozzuk, így a gyakorlatban soha nincs két egyforma tanóra, vagy tanfolyam. Vezetőtanáraink tudomásával az oktatók gyakran igazítják a tanmenetet a csoport igényeihez.

Lexika / szókincs

A tanár feladata, hogy diákjait lexikai igényességre nevelje, motiválja őket szókincsük fejlesztésére, hiszen kommunikálni nyelvtan nélkül lehet, szavak nélkül lehetetlen. Ennek ellenére kísérletekkel alátámasztott tény, hogy egy átlagos képességekkel rendelkező nyelvtanuló napi 5-7 szónál többet nem képes aktív szókincsébe építeni. Éppen ezért diákjaink hetente megtanulandó szómennyisége nem haladja meg a 100 új szót. Ugyanakkor a szótársításokra, kifejezésekre és vonzatos igékre is nagy hangsúlyt fektetünk minden lexikai egységben.

Kiejtés

A kiejtés a legtöbb idegen nyelvben kulcsfontosságú szerepet tölt be. Sokan kiejtésen kizárólag helyes hangsorokat értenek. Az angolt anyanyelvi szinten beszélők állítása szerint viszont lényesebb a helyes hangsúly, ritmus, és intonáció. Ebből kiindulva hallgatóink magabiztosságát inkább a fent említett három tényező adja.

Szituációk

Minden nyelvórának visszatérő eleme a dialógusok prezentációja, hiszen a nyelv hangsúlya és ritmusa határozottan felélénkül a társalgás során, az egyszerű felolvasáshoz képest. Kiegészítő nyelvi játékaink lényege gyakran az információs szakadék és a problémamegoldás, mely elemek életszerűvé teszik a beszédhelyzetet. A beszélgető felek különböző információk birtokában vannak, melyeket meg kell tudniuk egymástól. A kerettanterv szituációi minden esetben a mindennapi élet elemeit dolgozzák fel, a szakmai szituációk a munkahelyi nyelvezet köré csoportosulnak.

Készségek fejlesztése

Programunk lényege a 4 alapkészség (beszéd, hallás utáni értés, írás, olvasás) integrált fejlesztése.

Hallás utáni megértés

A hallás utáni megértésnek két fajtája létezik. Az élőbeszédet legtöbb esetben az oktatók és a diáktársak produkálják, ugyanakkor diákjaink hallják beszélni a házi vizsgák során a vizsgáztatókat, valamint a tanórák látogatóit, akik nem ritkán anyanyelvi tanárok. Az élőbeszéd legfobb sajátossága, hogy kétszer ugyanaz teljesen ugyanúgy soha nem hangzik el.

A gépi szöveg értése legtöbbször magnó, de gyakran videó vagy számítógép segítségével is fejlesztjük ezen készségeket. Fontosnak érezzük, hogy diákjaink minden tanítási alkalommal találkozzanak gépi szöveggel is. Felvételeink nagy része autentikus szövegeket tartalmaz, melyeket leginkább anyanyelvi beszélők közvetítenek (pl. párbeszédek a mindennapi életből, interjúk, rádió és TV műsorok). A gépi szöveget általában többször meghallgatja a csoport. A cél általában a globális értés és nem a szó szerinti fordítás.

Olvasáskészség fejlesztés

Magyarországon, ahol gyakorlatilag nincs lehetőség arra, hogy a nyelvet tanulók a célnyelvi kultúrába elmerülhessenek, vagy a célnyelv használóival elbeszélgessenek, a szókincs fejlesztésének, megerősítésének és megtartásának szinte egyedüli módja az olvasás. Éppen ezért a modern nyelvtanításban egyre nagyobb szerephez jut az olvasáskészség fejlesztése, melyhez a könyvkiadók a könnyített olvasmányok széles skálájával járulnak hozzá.

Az olvasás - annak céljától függően - szintén többféle lehet. Rendkívül praktikus lehet különböző élethelyzetekben (pl.: brossúrák, menetrendek, apróhirdetések) az úgynevezett gyorsolvasás, mikor az olvasó csak átfutja a szöveget, csupán a lényeg befogadására koncentrálva.

Hallgatóinkkal igyekszünk megismertetni az idegen nyelven való olvasás élményét már egészen kezdő szinten is. Az élményszerű, vagy extenzív olvasás célja a kikapcsolódás, amit óráinkon is előszeretettel alkalmazunk. A tanórán feldolgozható szövegek terjedelme nyilván korlátozott. Az otthoni gyakorlás egyik legélvezetesebb formája lehet az olvasás.

Természetesen azonban a szöveg leggyakoribb célja a nyelvórán a pontos információátadás. Az intenzív olvasás során a tanár feladata a téma- és szókincs előkészítés, valamint a visszacsatolás. A
megértést itt sem fordítással, hanem célnyelvi kérdésekkel, igaz-hamis állításokkal és egyéb gyakorlatokkal ellenőrizzük.

Íráskészség fejlesztés

Az íráskészség fejlesztése szintén nem elhanyagolható. A szavak feljegyzésére kezdő szinttől szükség van, már csak azért is mert a legtöbb ember számára szükségszerű a vizuális megjelenítés is a tanulási folyamat során. A hosszabb fogalmazványok elkészítése alapfokú szintű nyelvtudást kíván. Igyekszünk azonban életszerű írásműveket készíttetni a hallgatókkal, például leveleket, üzeneteket, munkahelyi jelentéseket, önéletrajzokat, faxokat, e-maileket. Az esszéírás középfokú szinten kerül igazán fókuszba.